Общи условия

 

Последна редакция:  18.01.2023 г.

Настоящите общи условия регламентират отношенията между Вас като Потребители и  "Прометрикс" ООД, ЕИК 202944751, със седалище гр. София, бул. Витоша 19, ет.3, ап. 7. e-mail: office@prometriks.com, телефон за връзка 0879 850 373, във връзка покупко-продажбата на стоките и услугите, предлагани на app.nextstep.bg

"Прометрикс" ООД изразява волята си да сключи договор с Вас, с който да Ви предостави право да използвате app.nextstep.bg и включеното в него Съдържание само по начините, предвидени по-долу, във Ваша полза, при следните кумулативни условия:

1/ Вие сте Потребител на app.nextstep.bg и сте приели Общите условия, съгласно които имате право да използвате app.nextstep.bg по начините, предвидени в тях;

2/ Договорът между Вас и "Прометрикс" ООД е в сила.

Вашето приемане на Общите условия става посредством регистрацията Ви в app.nextstep.bg и чрез натискане на посочения по-долу бутон „РЕГИСТРИРАЙ СЕ“, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан/а от Общите условия. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на app.nextstep.bg или на неговото съдържание, респективно части от съдържанието му, ще се счита също за приемане на Общите условия, като в този случай "Прометрикс" ООД си запазва правото да изисква прекратяване на използването на app.nextstep.bg, респективно на съответната част от неговото Съдържание, от страна на съответния ползвател.

За малолетни лица (под 14-годишна възраст) действията по приемане на Общите условия, регистрация и по заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, а за непълнолетните (от 14 до 18 години) – със съгласието на законните им представители.

Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите условия, можете да се свържете с нас на следния имейл адрес: office@prometriks.com

 

I.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения. Използваните термини в Общите условия имат следните значения:

1. app.nextstep.bg е уебсайт за предоставяне на тестове за оценка на деца и възрастни за лично ползване безплатно и/или срещу заплащане. Той е собственост на "Прометрикс" ООД, заедно с включеното в него Съдържание, а именно: тестове за оценка на деца и възрастни, в това число и генерираните индивидуални доклади, описващи резултатите, получени от теста. Структурата на app.nextstep.bg и неговото съдържание се определя от "Прометрикс" ООД и може да бъде обект на промяна от последната, без предварително съгласуване с Потребителя.

2. „Съдържание“ са всички данни, текст, музика, звук, тонове, фотография, графика, видео, съобщение, таг или друга материална или цифрова информация, включени в app.nextstep.bg.

3. „Документация“ са всички печатни и цифрови материали, включващи, но не ограничаващи се до, помощни файлове, справочна документация, общите условия или техническа информация. Документацията не е предмет на използване от Потребителя съгласно тези Общи условия. Същата е собственост на "Прометрикс" ООД.

4. „Софтуер“ - отнася се до цялата или която и да е част от софтуерната технология, доставена Ви по силата на настоящите Общи условия, независимо от формата, способа или средството на предоставяне или последващо инсталиране или употреба /състояща се от: софтуер, интерфейси и Съдържание независимо дали технически се разглеждат като софтуерен код/, собственост на "Прометрикс" ООД, независимо от формата, включително архивни копия, надграждания, цялостни обслужващи пакети, моментални поправки или разрешени слети копия. Директната връзка между app.nextstep.bg и Потребителя се осъществява посредством интернет. Понятието „Софтуер“ не включва Софтуера на трети страни или изделията на трети страни.

5. „Услуга/и“ на app.nextstep.bg включва/т:

а) получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър тестове за оценка на деца и възрастни и Съдържание на app.nextstep.bg след регистрация и/или заплащане на дължимото възнаграждение, включително и достъп до доклади с резултати от попълнените от него тестове при заплащане на Възнаграждение, в случай че последното се дължи;

б) възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;

в) възможност за ползване на платени услуги.

II.ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

1. Съдържанието на app.nextstep.bg, Софтуерът и Документацията са предмет на разрешение за използване, а не на продажба. Разрешението за използване на Съдържанието на Платформата, Софтуера или Документацията зависи от плащането на приложимото възнаграждение, ако такова се дължи.

2. "Прометрикс" ООД е носител на всички права върху app.nextstep.bg, Съдържанието и Софтуера и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

3. Потребителят се съгласява да използва адекватни средства, за да защити Съдържанието на app.nextstep.bg, Софтуера и Документацията от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване. "Прометрикс" ООД си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи условия, включително правото да променя и подобрява app.nextstep.bg, Софтуера и Документацията. "Прометрикс" ООД не предоставя на Потребителя изрично или косвено право върху интелектуалната собственост, патентите, търговските марки или информацията, която е търговска тайна на "Прометрикс" ООД или неговите контрагенти.

III.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА

1. Съгласно настоящите Общи условия, "Прометрикс" ООД предоставя на Потребителя лично, неизключително, ограничено, непрехвърлимо право на ползване на част от Съдържанието на app.nextstep.bg и по-конкретно – право да използва за лични цели включените в app.nextstep.bg тестове за оценка на деца и възрастни. Употребата на тестовете се извършва съгласно настоящите Общи условия.

2. Предоставеното право се изразява в: право на Потребителя да използва Съдържанието на app.nextstep.bg единствено за лична употреба и в съответствие с Обхвата на използването съгласно раздел IV. от настоящите Общи условия. Всички пароли или информация за контролиран достъп, осигурени от "Прометрикс" ООД, са конфиденциална информация, за чието опазване отговорност носи единствено Потребителят. В тази връзка е препоръчително:

 • Използването на последна версия на интернет браузъра.
 • Всички пароли да включват комбинация от цифри, букви и знаци.

 

IV.ОБХВАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО

1. Регистрация

1.1. Регистрацията в app.nextstep.bg е задължително условие за ползване на Съдържанието на app.nextstep.bg.

1.2. Регистрацията е безплатна. Регистрационната форма е част от настоящите Общи условия.

1.3. При регистрация Потребителят посочва следните данни::

 • Имейл адрес
 • Парола

1.4. При регистрация на лица под 14 г. е задължително Потребителят да посочи и валиден имейл адрес на родител/настойник.  В този случай регистрацията се завършва след потвърждение от страна на настойника, който се съгласява с Общите условия.

1.5. С акта на регистрация се счита, че настоящите Общи условия са приети и подписани.

1.6. След регистрацията и подписването на Общите условия Потребителят:

а) Има възможност да добави допълнителна информация, като:

 • Име и фамилия;
 • Телефон за контакт.

б) има право да закупи от "Прометрикс" ООД достъп чрез app.nextstep.bg до платени тестове за оценка на деца и възрастни, единствено за лична употреба.

в) има право да използва безплатни тестове за оценка на деца и възрастни, включени в app.nextstep.bg.

г) може да използва всички останали функционалности на app.nextstep.bg;

д) Потребителят няма право да възпроизвежда и разпространява Документацията, Съдържанието на app.nextstep.bg или отделни техни части.

2. Възнаграждение

2.1. Всеки Потребител има право да закупи право за лично ползване чрез app.nextstep.bg на някой от тестовете за оценка на деца и възрастни, включени в app.nextstep.bg срещу заплащане на Възнаграждение.

2.2. Информация за размера на Възнаграждението за всеки отделен тест е посочена в уебсайта www.nextstep.bg, както и при заявяването на теста и/или доклада с резултати в app.nextstep.bg.

2.3. Начините на плащане са следните:

 • чрез банков превод по сметката на "Прометрикс" ООД:

Банка: ДСК ЕАД

IBAN: BG72STSA93000025121406

BIC: STSABGSF

 • чрез платежната система ePay - с микросметка, кредитна или дебитна карта Visa, Visa Electron, MasterCard или Maestro (с изключение на карти, издадени в следните държави: САЩ, Канада, Бразилия, Мексико, Австралия, Нова Зеландия, Обединени Арабски Емирства, Белиз, Бахрейн, Колумбия, Тринидад и Тобаго, Кувейт, Индия, Нигерия).
 • чрез банкомат през услугата B-Pay
 • в брой на каса на EasyPay

2.4. Потребителят избира тест и/или доклад с резултати и начин на плащане, с което Договорът за извършване на услуга се счита за сключен. След получаване на достъп до избрания тест и/или доклад с резултати, услугата се счита за изпълнена.

2.5. Потребителят получава достъп до заявения тест и/или доклад с резултати след обработка на изпратеното плащане. В зависимост от начина на плащане, срокът за обработка може да варира.

2.6. Потребителят се съгласява, че след заплащане на избраното от него възнаграждение и получаване на достъп до тест и/или доклад, той няма право да се откаже и да претендира връщане на платеното възнаграждение. 

2.7. "Прометрикс" ООД си запазва правото да променя по своя преценка Възнаграждението за посочените на app.nextstep.bg услуги.

2.8. Потребителят се съгласява, че при констатирано от "Прометрикс" ООД нарушение на Общите условия и последвало санкциониране от страна на "Прометрикс" ООД чрез изтриване на профила на Потребителя, "Прометрикс" ООД не дължи връщане на платено от страна на Потребителя Възнаграждение или части от него. Последното служи като неустойка за обезщетяване на вредите, причинени на "Прометрикс" ООД като последният има право да претендира обезщетение и за вреди, надхвърлящи размера на платеното Възнаграждение.

2.9. "Прометрикс" ООД не носи отговорност и не дължи връщане на получено Възнаграждение в случаите на измама при извършване на плащанията от страна на Потребител. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, "Прометрикс" ООД има право да изтрие профила на съответния потребител, без да дължи обезщетение на същия.

3. Употреба на app.nextstep.bg. С цел постигане на най-добър резултат от използването на app.nextstep.bg, е необходимо да се приложи следният алгоритъм.

3.1. Регистрация в app.nextstep.bg 

3.2. Избор на услуга - тест за оценка на деца или възрастни

3.3. Попълване на теста, като преди това Потребителят потвърждава, че е запознат с Политиката за защита на личните данни.

3.4. Избор на доклад с резултати и заплащане на Възнаграждение за него, в случай че такова се дължи. Методите за плащане са описани в Раздел IV, чл. 2.

3.5. Потребителят получава достъп до заявената услуга след получаване на Възнаграждението според избрания от него метод на плащане.

 

4. Непозволена употреба

4.1. С изключение на предвиденото в настоящите Общи условия, Потребителят няма право да продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензия, да възпроизвежда, да рекламира, да разпространява, да прехвърля или споделя, да използва по какъвто и да било друг начин /включително чрез преработка, превод и други/ Съдържанието на app.nextstep.bg, Софтуер и Документация или части от тях. Потребителят няма право да предоставя достъп до app.nextstep.bg, Софтуера и Документацията.

4.2.Потребителят няма право да превежда, преработва, адаптира и да внася други изменения в app.nextstep.bg, неговото Съдържание, Софтуера или Документацията, или части от тях, включително и за отстраняване на грешки.

4.3. Потребителят няма право да прави копие или копия на цялото или на части от съдържанието на app.nextstep.bg, на Софтуера и Документацията, включително за архивни цели.

4.4. С изключение на предвиденото в настоящите Общи условия, Потребителят няма право да разпространява код (ове) за активиране и/или отстъпки, регистрационни кодове на Софтуер, лицензионни авторизационни файлове, лицензионни файлове за разработка сред трети страни без предварителното съгласие на "Прометрикс" ООД.

5. Потребителят се задължава да:

5.1. Спазва добрите нрави при и по време на използване на app.nextstep.bg, включително, но не само – да не обижда други потребители, да не обижда, уврежда доброто име и авторитет на app.nextstep.bg, "Прометрикс" ООД или отделни елементи на неговото Съдържание.

5.2. Получава допълнителна информация от страна на "Прометрикс" ООД във връзка с Услугите на app.nextstep.bg, на посочени от него email и телефон, включително относно текущи промоции, заплатени услуги и др.

6. При неспазване на което и да било от правилата по настоящите Общи условия, "Прометрикс" ООД има право да: изключи нарушителите от app.nextstep.bg; да заличи регистрацията на съответния Потребител; да прекрати предоставянето на услуги чрез app.nextstep.bg, сключеният договор за извършване на услуги съгласно настоящите Общи условия се счита за прекратен едностранно и без предизвестие. Преценката зависи от "Прометрикс" ООД, като в тези случаи се прилагат 2.8 и 2.9 от раздел IV.

V. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Правата по това съглашение влизат в сила считано от датата на приемане на настоящите Общи условия. Правата, предоставени по силата на това съглашение, ще продължат до:

а) момента, в който Потребителят избере да преустанови използването на app.nextstep.bg, Софтуера и Документацията;

б) момента, в който "Прометрикс" ООД по своя преценка прекрати съществуването или функционирането на Платформата app.nextstep.bg

в) прекратяване на ползването от някоя от страните по Общите условия поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

2. При прекратяване Потребителят е длъжен да преустанови достъпа и използването на съдържанието на app.nextstep.bg, Софтуера и Документацията. 

3. При преустановяване на използване на услугата от Потребителя и писмено заявление от него на office@prometriks.com за изтриване на профила, "Прометрикс" ООД изтрива информацията, получена директно от Потребителя или в резултат на използването на app.nextstep.bg, Софтуера и Документацията от Потребителя в срок не по-дълъг от един месец.

4. Независимо от причината за прекратяване, "Прометрикс" ООД не носи каквато и да било отговорност към Потребителя или трети лица, включително за преки или косвени вреди, причинени неудобства, закупуването на допълнителни продукти на трети лица и други.

5. "Прометрикс" ООД си запазва правото да прекрати поддържането на app.nextstep.bg и Софтуера по всяко време, като обяви това на app.nextstep.bg, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност "Прометрикс" ООД да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на app.nextstep.bg. В тези случаи "Прометрикс" ООД не дължи компенсация на Потребителите.

6. "Прометрикс" ООД има право да санкционира Потребители, намерили и злоупотребяващи с технически дефект в системата на app.nextstep.bg. Санкционирането може да стане по начините, предвидени в Раздел IV, чл. 6 по преценка на "Прометрикс" ООД.

VI. ОТГОВОРНОСТ

1. Съдържанието на app.nextstep.bg, Софтуерът и Документацията се предоставят „както са" без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само гаранции за успеваемост, продаваемост, пригодност за определена цел или друга гаранция. "Прометрикс" ООД не гарантира, че app.nextstep.bg, Софтуерът и Документацията ще задоволят изискванията и потребностите на Потребителя или че същите са без дефекти или грешки, устойчиви на грешки (fault-tolerant) или защитени от грешки (fail-safe) или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването им ще бъде без прекъсвания. "Прометрикс" ООД не гарантира надеждността на app.nextstep.bg и Софтуера. "Прометрикс" ООД отхвърля всички останали гаранции или условия, от който и да е вид, независимо дали са изрични или косвени, в това число, но не само, системно интегриране и ненакърняване на правото на интелектуална собственост. Софтуерът и Документацията не са проектирани, произведени или предназначени за употреба в условия или за приложения, които могат да причинят смърт, телесна повреда, имуществени вреди или екологични щети. Всяка подобна употреба е на собствен риск и за собствена сметка на Потребителя.

2. Цялата отговорност на "Прометрикс" ООД ще бъде ограничена, изцяло по преценка на "Прометрикс" ООД, до поправка, корекция или обработка на Съдържание на app.nextstep.bg или Софтуера. Поправката, корекцията или обработката на app.nextstep.bg, Софтуера или Документацията се извършват от "Прометрикс" ООД в обхват, обем и срок по преценка на същия. Преценката на "Прометрикс" ООД по настоящата клауза не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Потребителя за заплащане на обезщетения или други от "Прометрикс" ООД. Потребителят няма право на обезщетения, искове или други форми на претенции, произтичащи от необходимостта от или от поправки, корекции или обработки на app.nextstep.bg, Софтуера или Документацията.

3. "Прометрикс" ООД не поема отговорност при неполучено плащане на Възнаграждението, ако възникналият проблем не е в системата на app.nextstep.bg. "Прометрикс" ООД ще сътрудничи на Потребителя за изясняване на проблема, но не е длъжно да го компенсира при проблем извън неговата система.

4. "Прометрикс" ООД не взима отношение и не носи отговорност при продажби на потребителски акаунти между потребители срещу реален паричен еквивалент, нито при измами, възникнали по този път, но си запазва правото да санкционира потребители при подобни спорове по начините, предвидени в раздел IV чл. 6., по-горе, спрямо участващите в спора лица. 

5. "Прометрикс" ООД не взима отношение при кражба на данни за достъп до потребителския акаунт, когато самият потребител доброволно ги е предоставил или въвел в някакъв вид злонамерен софтуер.

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. Отказ от отговорност за определени видове отговорност. "Прометрикс" ООД не носи отговорност пред Потребителя за разходите за доставяне на услуги; пропуснати ползи; пропуснати продажби или разходи; инвестиции; задължения, свързани с бизнес; загуби на репутация или за каквито и да е непреки, специални, случайни или последвали вреди, произтичащи от или свързани с настоящото лицензионно споразумение или с използването на app.nextstep.bg, Софтуера или Документацията, без значение как са причинени, по коя теория за отговорността, независимо дали "Прометрикс" ООД е било уведомено за възможността за такива вреди.

2. Общи граници на отговорността. Ако в резултат на приложение на закон или друго нормативно изискване, "Прометрикс" ООД бъде осъдено да заплати обезщетение, сума или му бъде наложена друга форма на отговорност, общата отговорност на "Прометрикс" ООД, посочена тук, поради всякакви основания за действия от всякакъв вид, включващи, но не ограничаващи се до договор, закононарушение (вкл. небрежност), ограничена отговорност, нарушаване на гаранция, неправилно тълкуване или други, няма да надхвърля размера на Възнаграждението за услугата, заплатено от Потребителя по силата на този Договор за app.nextstep.bg, Софтуера или Документацията съгласно настоящите Общи условия. Ако предоставянето на съдържанието на app.nextstep.bg, Софтуера и Документацията са безвъзмездни, отговорността се носи от Потребителя.

VIII. СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ОБРАБОТКА, ПРЕНАСЯНЕ, СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

1. "Прометрикс" ООД обработва личните данни на Потребителя. Това е подробно описано в Политиката за защита на личните данни.

2. Обработването на личната информация от "Прометрикс" ООД може да бъде свързано и с разработване на нови и подобряване на съществуващите продукти и Услуги; запознаване с правни и регулаторни изисквания; предоставяне или изпращане на Потребителя на подобрения и актуализации или уведомления за подобрения и актуализации на Софтуера, или други продукти и услуги на "Прометрикс" ООД.

3. "Прометрикс" ООД не предоставя лични данни на Потребителите, освен в случаите когато това е необходимо, за да бъде изпълнен договорът между Потребител и "Прометрикс" ООД. Пример за това е (но не се изчерпва само с него) предоставянето на данни с цел счетоводно осчетоводяване на договора между Вас и "Прометрикс" ООД.

4. "Прометрикс" ООД има право самостоятелно, чрез трети лица или чрез автоматизирани средства, да следи поведението на Потребителя, включително, но не само:

 • Избрани и попълнени тестове, но не и получените резултати от тестовете.
 • Разгледани страници
 • Време и дата на засеченото събитие,

при използването на app.nextstep.bg, Софтуера и Документацията с цел предоставянето на по-достъпни и по-атрактивни функционалности за Потребителя.

5. За целите на статистиката, "Прометрикс" ООД има право да ползва данните, респективно част от тях, за свои цели като: вътрешни анализи; подобряване на предлаганите услуги; изготвяне на препоръки, изводи относно подобряване на съдържанието на app.nextstep.bg или начина на неговата работа; други.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Бъдещи актуализации. "Прометрикс" ООД има право да променя, развива или изменя app.nextstep.bg, Софтуера и Документацията, без прeдварителното или последващо съгласие, одобрение или друга форма на волеизявление на Потребителя.

2. "Прометрикс" ООД има право да въвежда допълнителни ограничения в предвидените в настоящите Общи условия, свързани с ползването на app.nextstep.bg или отделни части от неговото съдържание, когато липсата на подобни ограничения може да доведе до нарушения на права на интелектуалната собственост на трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им от "Прометрикс" ООД.

3. Промяна или прекратяване на използването. Потребителят се съгласява, че "Прометрикс" ООД има право, без да носи отговорност към Потребителя или трети лица, да променя, спира, прекратява, преустановява, да налага ограничения или да изключва използването на app.nextstep.bg или Софтуера по всяко време, временно или постоянно, с или без предупреждение до Потребителя или трети лица.

4. Поддръжка. Без да се ограничават гореспоменатите права, "Прометрикс" ООД си запазва правото, а Потребителят се съгласява, че "Прометрикс" ООД може по своя преценка, периодично да спира достъпа до app.nextstep.bg, Софтуера или по друг начин да преустановява Услугите от експлоатация, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации както и при диагностика и други поддръжки на Софтуера.

5. Разпоредби за контрол на износа. Потребителят изрично приема да не изнася, реекспортира, прехвърля или публикува app.nextstep.bg, неговото съдържание, Софтуера, в цялост или частично, към трети страни, на трети лица.

6. Данъци, такси и транспортни разходи. Всякакви данъци или такси, като например данък продажба, данък върху доходи от използване, ДДС, митни сборове и такси или тарифи, или разходи за транспорт и обработка и други, които могат да възникнат във връзка с използването на Софтуера, се заплащат от Потребителя или са за негова сметка.

7. Без косвено освобождаване от задължение. Неизпълнението на която и да е от страните за прилагане на дадена разпоредба от настоящите Общи условия не отменя задължението, произтичащо от тази разпоредба или правото на страната да прилага тези или които и да било други разпоредби от тук нататък.

8. Разделност. Страните се съгласяват, че ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже неприложима на каквото и да било основание, тази разпоредба ще бъде ревизирана единствено до степента, необходима, за да се постигне приложимост на редакцията.

9. Правоприемник и приобретатели. Потребителят няма право да възлага, предоставя подлиценз или прехвърля свои права или да делегира свои задължения по силата на настоящите Общи условия без предварително писмено съгласие от страна на "Прометрикс" ООД и всеки опит да направи това без съгласие ще се счита за недействителен. Тези Общи условия ще бъдат обвързващи за съответните правоприемници и приобретатели на страните по настоящите Общи условия.

10. Действие на разпоредбите при прекратяване на Общите условия. Разпоредбите на всички членове от раздели V, VI, VII, VIII и IX от настоящите Общи условия ще останат в сила след изтичането или прекратяването на Общите условия.

11. Приложимо право. Арбитраж. Настоящите Общи условия се регулират от и са съставени в съответствие със законите на Република България без позоваване на конфликт на правни принципи. Въпроси относно интелектуалната собственост се регулират от законодателство на Република България.

Освен ако не е посочено друго в разпоредбата на всеки спор, произтичащ от или отнасящ се до настоящите Общи условия или до тяхното нарушаване, който не може да бъде решен чрез преговори, ще бъде окончателно решен чрез арбитраж – Арбитражният съд към Българската търговско промишлена палата в гр. София, съобразно с неговия Правилник – посредством арбитражен състав от трима арбитри. Тези Общи условия не се регулират от Конвенцията на ООН за Договорите за международни продажби на стоки, прилагането, на която изрично се изключва.

12. Цялост на Общите условия. Настоящите Общи условия съставляват единствено и цялостно споразумение между страните по отношение на предмета, посочен тук, и заменят всички предишни споразумения и уговорки между страните, отнасящи се до същия предмет. Допълнителни или различни условия, включени в поръчка или друг документ, няма да бъдат обвързващи за "Прометрикс" ООД.

 

За всички въпроси относно настоящите общи условия можете да се обръщате към нас на office@prometriks.com.

Дата на влизане в сила: 18.01.2023 г.

Последна промяна: 18.01.2023 г.